Diocese Map

Parishes
Name Parish Place
sachidanand Sevashram Captianganj Captianganj
St. Antony's Church Dharampur Dharampur
St.Joseph's Cathedral Gorakhpur Gorakhpur
Christ the King Church Nautanwa Nautanwa
Mount Carmel Church Padribazar Padribazar